מבנה התפילה

מקרא:
מקור מן התורה
מקור מן תהילים
ספרות חז"ל
ספרות מלוקטת
שני וחמישי

ברכות השחר

 1. 16 ברכות ראשונות
 2. שני "יהי רצון"
 3. ברכות התורה + ברכת אהרן (במדבר ו', כב')

פרשיות התפילין (שמות יג)

 1. "קַדֶּשׁ-לִי כָל-בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל-רֶחֶם"
 2. "וְהָיָה כִּי-יְבִאֲךָ ה' אֶל-אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי"

פתיחת התפילה, קרבנות

 1. "לשם יחוד" שחרית
 2. "או"א זכרנו בזכרון טוב מלפניך"
 3. "ויהי אחר הדברים האלה" (בראשית כב, א)
 4. "רבונו של עולם כמו שכבש א"א"
 5. "אלו דברים" (פאה א', א')
 6. "לפיכך אנחנו חייבים להודות לך"
 7. "שמע ישראל" (דברים ו')
 8. "אתה הוא אחד קודם שבראת העולם"
 9. "אתה הוא ה' האלוקים בשמים ממעל"
 10. "יה"ר מלפניך ה' או"א שתרחם עלינו"
 11. "צו את בני ישראל" (במדבר כח)
  "קח לך סמים" (שמות ל)
  "פיטום הקטורת" (עיקרי ירושלמי יומא מא טור ד')
  "אביי הוא מסדר סדר המערכה" (עיקרי ילק"ש צו)
 12. "אנא בכוח"
 13. "רבון העולמים אתה ציויתנו להקריב"
 14. "לכן יה"ר מלפניך או"א שיהא שיח שפתותינו"
 15. "איזהו מקומן של זבחים" (כל פרק ה' בזבחים)
 16. שלוש עשרה מידות (פתיחה לספרא, ברייתא דר"י)
 17. "יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר" (אבות ה', כ')
 18. "יה"ר מלפניך או"א שתבנה ביהמ"ק" (שם)

פרקי ביניים

 1. "הודו לה' קראו בשמו" (תהילים כה)
 2. "אל נקמות ה'" (תהילים צד)
 3. "ארומימך ה' כי דיליתני" (תהילים ל)
 4. "ה' מלך" (מן המדרש)
 5. "והיה ה' למלך על כל הארץ"
 6. "למנצח בנגינות מזמור שיר" (תהילים סז)

פסוקי דזמרה

 1. "ברוך שאמר"
 2. "מזמור לתודה" (תהילים ק)
 3. "יהי כבוד" (לקט מתהילים, ד"ה ומשלי)
 4. "אשרי יושבי ביתך" (תהילים פד)
 5. "הללויה הללי נפשי" (תהילים קמו)
 6. "הללויה כי טוב זמרה" (תהילים קמז)
 7. "הללויה הללו את ה'" (תהילים קמח)
 8. "הללויה שירו לה' שיר חדש" (תהילים קמט)
 9. "הללויה הללו אל בקדשו" (תהילים קנ)
 10. "ברוך ה' לעולם" (תהילים פט, קלה, עב)
 11. "ויברך דוד" (לקט מקורות)
 12. "ויושע"+שירת הים (שמות סוף יג', יד')
 13. ישתבח

קריאת שמע וברכותיה

 1. ברכת יוצר אור
 2. ברכת אהבת עולם
 3. שמע ישראל, ואהבת (דברים ו, ד)
 4. והיה אם שמוע (דברים יא, יג)
 5. פרשיית ציצית (במדבר טו, לח)

תפילת עמידה


תחנון

 1. "אנא ה' או"א תבוא לפניך"
 2. "ויעבור" (שמות לד, ו)
 3. "לדוד אליך ה' נפשי אשא" (תהילים כח)
 4. "אבינו מלכנו אבינו אתה"
 5. "אל מלך" + "אנשי אמונה אבדו"
 6. "אל מלך" + "תמהנו מרעות"
 7. "אל מלך" + "או"א אל תעש עמנו"
 8. "והוא רחום"
 9. "אנא מלך רחום וחנון זכור והבט"
 10. "אין כמוך חנון ורחום"
 11. "הפותח יד בתשובה לקבל פושעים"

הוצאת ספר תורה (ראה מסכת סופרים יד')


אשרי + ובא לציון

 1. "אשרי יושבי ביתך" (תהילים פד)
 2. "למנצח מזמור לדוד" (תהילים כ)
 3. "ובא לציון" (לקט)

סיום התפילה

"תפילה לדוד הטה ה' אזנך" (תהילים פו)
"בית יעקב לכו ונלכה"
"שיר המעלות לדוד, לולי ה'" (תהילים קכד)

שיר של יום