03 הסמכויות השיפוטיות של רשם הוצל''פ


 1. מהם סמכויות רשם ההוצל"פ?
 2. מהם סמכויות מנהל ההוצל"פ?
 3. מה דין נאמן שהתרשל במלאכתו, ולא שמר על המיטלטלין כהלכה?
 4. מתי רשאי רשם ההוצל"פ בחיוב צד ג' בתשלום החוב המקורי?
 5. כיצד רשאי רשם ההוצל"פ לנהוג כלפי כונס נכסים שהתרשל בניהול נכס?
 6. מהם סדרי הדין בהגשת בקשה למתן החלטה שיפוטיתחריגים.
 1. סמכויות רשם ההוצל"פ:
  1. מוסמך לקבוע אם וכיצד על החייב לקיים את פסה"ד.
  2. רשאי לעכב ביצוע, מטעמים מיוחדים שירשמו.
  3. צריך (לא חייב) להורות על הפקדת ערובה במקרה של עיכוב הליכים.
  4. חייב להטיל הוצאות על מי שטען "פרעתי" סתם.
 2. סמכויות מנהל ההוצל"פ:
  1. רשאי למנות אדם שהסכים לכך, או חייב שלא הסכים לכך, להיות נאמן על המיטלטלין ולמוסרם.
 3. הרשם רשאי לקנוס נאמן שהתרשל, אך לא יותר מגובה המיטלטלין עצמם. הקנס יכול להיגבות בהוצל"פ. הקנס אינו פוטר מאחריות פלילית/אזרחית.
 4. שלושה מקרים:
  1. אי מסירת נכסים מעוקלים.
  2. הברחת נכסים.
  3. תשלום חובות אחרים ביודעין.
  • גובה התשלום מוגבל לשווי הנכס או לסכום המעוקל.
 5. רשאי, או: לחייב את הכונס בפיצוי, כאשר גובה הפיצוי אינו מוגבל בתקרה כלשהי (בשונה מחיוב כלפי נאמן או צד ג').
  או: להורות על חילוט הערובה אשר נתן כונס הנכסים, לשם סילוק המגיע ממנו.
 6. ככלל, כמו סדרי הדין הרגילים בסד"א. חריגים: הרשם --
  1. רשאי לסטות מסדרי הדין אם מצא לנכון.
  2. רשאי לדחות בקשה בלא דיון.