30 אכיפת פסקי חוץ


 1. מהי הערכאה המוסמכת לאשר פסק חוץ?
 2. מהם התנאים לאכיפתו של פסק חוץ?
 3. מה דין פסק חוץ שאין בו הדדיות באכיפה?
 4. מתי תתיישן בקשת אכיפה? חריגים.
 5. מהו אופן הגשת הבקשה?
 6. כיצד יש להשיג על בקשה לאכיפת פסק חוץ?
 7. כיצד ניתן לממש חיובים האמורים בפסק חוץ?
 8. כיצד ניתן לאכוף פסק דין ישראלי בחו"ל?
 1. לפי כללי הסמכות הרגילים, בהתאם לגובה הסעד.
 2.  
 3. ככלל, לא יאכף. חריג: על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה.
 4. כעבור 5 שנים. חריג1: אם יש הסכם ייחודי בין המדינות.
  חריג2: מצא בית המשפט נסיבות המצדיקות את האיחור.
 5. בכתב + שמו ומענו של ביהמ"ש הפוסק + תאריך הפסק .+ העתק של פסק החוק + תרגום (לפי דרישה) שאושר ע"י נציגות דיפלומטית / מניח דעת ביהמ"ש.

 6. כרגיל, בהוצל"פ.
 7. הגשת בקשה לאכיפת פסק ישראלי בחו"ל בפני רשם בית המשפט. הרשם יאשר את סופיות פסק הדין.