29 בוררות ופשרה


 1. מהו הליך בוררות?
 2. מתי ניתן לפנות להליכי בוררות?
 3. מי מוסמך לדון בענייני בוררות? חריגים.
 4. מהי הסמכות המקומית בענייני בוררות? חריג.
 5. מי מוסמך לדון בבקשת עיכוב הליכים בבוררות?
 6. מתי ביהמ"ש יאשר בקשת עיכוב הליכים בבוררות? חריג.
 7. מהו המועד לבקשת עיכוב הליכים בבוררות?
 8. מה דין הסכם בוררות מכוח אמנה בינ"ל?
 9. מתי וכיצד ניתן לערער על בקשת עיכוב הליכים בבוררות?
 10. כיצד ימנה ביהמ"ש בורר מטעמו?
 11. מהם התנאים המצטברים למינוי בורר מטעם ביהמ"ש? מה הדין אם הבורר נפטר/התפטר?
 12. האם בית המשפט יכול לפעול בניגוד להסכם בוררות ולמנות בורר יחיד?
 13. מתי רשאי בימ"ש להעביר בורר מתפקידו? כיצד ינהג לאחר מכן?
 14. אלו סעדים רשאי לתת ביהמ"ש בהליך המתנהל בבוררות, ומי רשאי לבקשם?
 15. מתי יפוג תוקפו של סעד שנתן ביהמ"ש במסגרת בוררות?
 16. מי רשאי להגיש בקשה לסעד מבימ"ש במסגרת הליך בוררות?
 17. האם עצם בקשת הסעד מעכבת את הליך הבוררות?
 18. מה דין תניית בוררות שפג תוקפה (התיישנה)?
 19. מה דין תניית לזמן קצוב של פעולות הבורר?
 20. האם תקופת הפגרה באה במניין הימים לגבי מועדים שנקבעו בחוק הבוררות או תקנותיו? מדוע?
 21. כיצד תוגש בקשה לבית המשפט לפי חוק הבוררות?
 22. מהם סמכויות הבורר?
 23. כיצד יעיד עד בהליך בוררות?
 24. האם מוסמך הבורר לדון בסכסוך בהיעדרו של בעל דין?
 25. האם ניתן לבטל החלטת בורר שניתנה בהיעדר אחד הצדדים?
 26. כללי הבוררות (לפי התוספת הראשונה, בהיעדר כללים בהסכם):
  1. כמה בוררים ישבו בבוררות?
  2. מי יכריע במקרה בו יש מספר זוגי של בוררים?
  3. כיצד יימשך הדיון בבוררות במידה והתחלף בורר?
  4. מה הסמכות הקנויה לבורר בדבר גילוי מסמכים ושאלונים?
  5. מתי יכול בורר לדחות תביעה או למחוק הגנה?
  6. מה התנאים לקיום ישיבת בוררות בהיעדר בעל דין? 
  7. מה סמכות הבורר באשר למינוי מומחים?
  8. מה הכוונה בכך שהבורר יפסוק לפי "מיטב שפיטתו"?
  9. מהו המועד למתן פסק בוררות? מה יכלול הפסק?
  10. מהי אבעיה בבוררות?
  11. אלו סמכויות יש לבורר בדבר סעדים?
  12. כיצד גובה בורר שכר טרחתו?
 27. מה תוקפו של הסכם בוררות?
 28. כיצד ניתן לתקן פסק בוררות, ומה רשאי הבורר לתקן? 
 29. מה המועדים להגשת בקשה לתיקון פסק בוררות?

  בקשה לאישור / ביטול פסק בוררות
  45 ימים

 30. באלו מקרים מוסמך ביהמ"ש להשלים את פסק הבוררות, ומתי?
 31. מתי ניתן להגיש בקשה לאישור פסק בוררות?
 32. מי רשאי לבקש בקשה זו?
 33. כיצד ניתן להתנגד לבקשה לאישור פסק בוררות?
 34. מהן העילות בהן יורה ביהמ"ש לבטל / להשלים / לתקן / יחזיר לבורר - את פסק הבוררות?
 35. מתי ידחה בית המשפט בקשה ביטול?
 36. החליט בית המשפט על החזרת הפסק לבורר, מה המועד לתיקונו?
 37. האם רשאי בית המשפט לדון בבקשת ביטול לאחר שפסק הבוררות אושר?
 38. מה דינו של פסק בוררות שאושר על ידי בית המשפט?
 39. מהו המועד להגשת בקשת ביטול פסק בוררות? חריגים.
 40. האם מוסמך בית המשפט להאריך המועד לבקשת ביטול פסק בוררות?
 41. נדחתה בקשה לביטול פסק בוררות. מה יעשה בית המשפט?
 42. אלו סעדים רשאי בית המשפט להעניק עם בקשה לאישור/ביטול פסק בוררות? כיצד תוגש הבקשה לסעדים?

  ערעור על פסק בוררות

 43. האם ניתן לערער על פסק בוררות? אם כן, כיצד?
 44. מה התנאים לערעור על בוררות בפני בית משפט?
 45. מה החידוש שהעניק המחוקק ביחס לבר"ע על החלטת בורר?
 46. מהם המועדים להגשת בר"ע על החלטת בורר?
 47. מהו המותב בערעור על החלטת בורר?
 48. אם עשו הצדדים הסכמת ערעור בבוררות, מה נדרש מהם במהלך הליך הבוררות?
 49. מהם התנאים להגשת ערעור בפני בורר אחר?
 50. האם ניתן להתנות על חובת הבורר לנמק את פסק הבוררות?
 51. מהם סדרי הדין בערעור בבוררות?
 52. מהם המועדים הרלוונטיים להגשת כתבי טענות בערעור על בוררות בפני בורר?
 53. כיצד ניתן להשיג על שכרו המופקע של הבורר?
 54. מה דין בורר שלא שולם לו שכרו? חריג.
 55. כיצד ניתן להשיג על שכר בורר שהועבר מתפקידו?
 56. מהן סמכויותיו של רשם בהליכי בוררות?
 57. כיצד ניתן לערער על החלטות בימ"ש בעניין בוררות? חריגים.
 58. מהי הערכאה המוסמכת לדון בתביעה על פי עילת הפסק?

  גישור

 59. מהם ההבדלים בין גישור לבוררות?
 60. מתי רשאי להעביר ביהמ"ש הליך לגישור?
 61. כיצד נבחר המגשר?
 62. מהם סמכויות המגשר?
 63. מהם חובות המגשר?
 64. מהן המגבלות החלות על שכ"ט מגשר?
 65. כיצד נפסק הליך גישור?
 66. באלו נסיבות רשאי המגשר להפסיק הליך גישור?
 67. מה המגבלות החלות על מגשר המחזיר את הדיון לביהמ"ש?
 68. מה הפרוצדורה הנדרשת לבקשה למתן תוקף של הסדר גישור?
 69. מה המסמכים שיש לצרף לבקשת מתן תוקף להסכם גישור?
 70. כיצד ינהג בית המשפט לאחר שהודע לו על הסדר גישור שהושג במסגרת תובענה?

  פשרה

 71. מהו פסק דין מוסכם ומהו פסק דין על דרך הפשרה?
 72. צדדים שהסכימו לקבל פס"ד "על דרך הפשרה" - האם הדבר מונע מבית המשפט להכריע מהותית על פי דין?
 73. האם יש לנמק פס"ד שניתן "על דרך הפשרה"?
 74. מתי תתערב ערכאת הערעור בפס"ד "על דרך הפשרה"?
 1. הליך מעין שיפוטי; בהסכמה; מחייב את הצדדים; ניתן לביטול או לערעור.
 2. שלושה מקרים:
  1. הסכם בוררות.
  2. בקשת עיכוב הליכים בבוררות.
  3. העברת בוררות ביוזמת ביהמ"ש.
 3. ככלל, רק בית המשפט המחוזי ידון בענייני בוררות. שלושה חריגים:
  1. העברת בוררות ביוזמת ביהמ"ש  ← הסמכות לדיון בביהמ"ש המעביר.
   1. חריג לחריג: בג"צ מעביר לבוררות ← הסמכות חוזרת לביהמ"ש המחוזי.
  2. העברת בוררות ביוזמת ערכאת הערעור ← יש סמכות מקבילה לערכאה הדיונית או לערכאת הערעור.
  3. בתי משפט "מומחים":
   1. בימ"ש לתביעות קטנות: ידון כאשר ביקשו הצדדים שהשופט ידון בתביעה כבורר או שהעביר התביעה לבורר ללא שכר.
   2. ביה"ד לעבודה: כאשר נושא הבוררות היחיד מצוי בסמכותו הייחודית של ביה"ד לעבודה.
   3. בימ"ש לענייני משפחה: כאשר הנושא הנדון בבוררות נתון לסמכותו, כולל ירושה.
 4. או: מקום מגורים/עסק של אחד המשיבים; מקום ניהול הבוררות; מקום המעשה בגינו נצרכת הבוררות; ערכאה מוסכמת.
  1. חריג: אין מקום שיפוט מתאים ← ביהמ"ש בירושלים (בסמכותו להעביר הדיון לפי נוחות הצדדים).
 5. ביהמ"ש שבפניו הוגשה התובענה.
 6. לבקשת בעל דין וגם המבקש מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות.
  1. חריג: קיומו של טעם מיוחד שהסכסוך לא ידון בבוררות.
 7. כלל ההזדמנות הראשונה: בכתב ההגנה, ולא יאוחר מהיום בו טען המבקש לראשונה. ביהמ"ש אינו רשאי להיעתר לבקשה שהוגשה מאוחר יותר.
 8. ביהמ"ש יפעל לפי הוראות האמנה.
 9. מדובר בהחלטה אחרת ← תוגש בר"ע תוך 30 יום ממתן ההחלטה. לא ניתן להשיג עליה בערעור על פסה"ד כולו. חריג בתביעות קטנות.
 10. בהסכמת הצדדים. לא הסכימו - מתוך רשימה. אין רשימה - לפי בחירתו.
 11. המבקש שלח הצעה לבעלי הדין למינוי בורר ולא נענה תוך 7 ימים. הוא הדין לגבי פטירה.
 12. כן. בבורר נוסף/מכריע רשאי ביהמ"ש להכתירו כבורר יחיד, אם קיים טעם מיוחד.
 13. אינו ראוי לאמון הצדדים או גורם לעינוי דין או נבצרות. לאחר מכן: ימנה בורר חליף או יחליט שהסכסוך לא ידון בבוררות אם מצא טעם מיוחד.
 14. חמישה סעדים:
  1. הזמנת עדים או קביעת שכרם.
  2. אמצעי ענישה כלפי עדים סרבנים.
  3. גביית עדות לאלתר.
  4. תחליף המצאה.
  5. סעדים זמניים.

 15. הפסק יתוקן באמצעות הגשה לבורר לתיקון טעותו תוך 30 יום. (מסיח: הגשה לביטול פסק הבורר תוך 45 ימים).
  באחד מהמקרים הבאים:
  1. טעות טכנית.
  2. ליקוי בפסק משום שאינו נוגע לגוף הסכסוך.
  3. היעדר הוראה לתשלום ריבית.
  4. היעדר הוראה בדבר הוצאת ושכ"ט.
  • עילות 3 ו-4 (ריבית / שכ"ט) ידונו רק אם הוגשה לבורר בקשה תוך 30 יום מיום ההמצאה.
 16. 30 + 30 ← תוך 30 יום להגשת בקשה מיום ההמצאה + תוך 30 יום מיום שנמסרה ליתר בעלי הדין הודעה על הבקשה.

 17. תוך 45 ימים כ
 18. שתי דרכים: בקשה לביטול פסק בוררות או ערעור על פסק הבוררות.

 19. רשימה סגורה ובה 10 עילות חליפיות:
  1. היעדר הסכם בוררות;
  2. אי מינוי בורר כדין;
  3. פעולה ללא סמכות של הבורר;
  4. לא ניתנה הזדמנות להשמיע טענות;
  5. עניין מסוים לא הוכרע;
  6. היעדר נימוק בפסק הבורר (על אף שהדבר הותנה);
  7. פעולה בהיעדר לדין (על אף שהדבר הותנה);
  8. חלפה התקופה לנתינת הפסק (ובעל הדין התרה על כך בפני הבורר);
  9. תקנ"צ; 
  10. קיימת עילה שעל-פיה היה מבטל ביהמ"ש פס"ד סופי (כגון תרמית).


 20. לא. חריג: בעילת ביטול 10 ניתן לדון בבקשת לביטול לאחר אישור פסק הבוררות.
 21. פסק בוררות שאושר כדין פסק דין, פרט לערעור. ניתן להגישו להוצל"פ. הערעור עליו יהיה ברשות.
 22. תוך 15 מיום ההמצאה, אך לא יאוחר מ-45 יום מיום מתן פסק הבוררות. חריגים:
  1. אם הוגשה בקשה לתיקון הפסק ← "המירוץ" מחל מיום קבלת החלטת הבורר.
  2. בעילת ביטול 10 ← ה"מירוץ" מחל מיום גילוי התרמית.
  3. בעילת ביטול 1 ← ללא הגבלת מועד.
  4. התנגדות פסק בוררות שחלה עליו אמנת ניו יורק ← אינו כפוף למגבלת 45 הימים והיא תוגש תוך 15 יום מיום ההמצאה.
 23. כן, אפילו אם כבר חלף! וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו או כאשר הוגשה בקשה לאישור פסק בוררות חוץ.


 24. כן, בהסכמת הצדדים בלבד. ניתן לערער ברשות (בר"ע) לביהמ"ש או לפני בורר אחר.
 25. ארבעה תנאים מצטברים: התניה בהסכם הבוררות כי הבורר יפסוק בהתאם לדין (ולא בהתאם ל"גחמה" אחרת); הסכמת ערעור בבוררות; יוגש כבר"ע; רשות ערעור תינתן במקרים בהם נפלה טעות יסודית ביישום הדין שיש בה כדי לגרום לעיוות דין.
 26. שניתן לערער במקרים בהם נפלה טעות מהותית; זאת, בשונה מהעילות לביטול הסכם בוררות שהן סגורות ובודקות את תקינות ההליך בלבד.
 27. 30 + 30.
 28. הישיבות יתועדו בפרוטוקול + הבורר ינמק את פסק הבוררות.


 29. כאשר ישנה בהסכם אפשרות ערעור - חייב הבורר לנמק והצדדים לא רשאים לקבוע אחרת. בהסכם בוררות ללא אפשרות ערעור - צריך הבורר לנמק, אך הצדדים רשאים להתנות על כך.
 30.  
 31. הגשת ערעור תוך 30 יום מיום פסק הבוררות ←
  30 יום תגובה לערעור או ערעור שכנגד ←
  15 יום לתגובה לתשובה או תגובה לערעור שכנגד.
 32. הגשת בקשה לביהמ"ש עד 45 יום מיום מתן פסק הבוררות. הבורר יהיה משיב, ותינתן גם לבעלי הדין האחרים הזדמנות לטעון טענותיהם.
 33. ככלל, רשאי לעכב הדיון. חריג: בבקשה לביהמ"ש על שכר מופקע, יש רשות להורות על המשך דיון, ובלבד שהשכר יופקד בביהמ"ש או יתן ערובה.
 34.  
 35. 4 סמכויות:
  1. סמכויות שהיה מוסמך להן אילו הייתה התביעה נשוא הבוררות מוגשת בבית משפט;
  2. מינוי בורר;
  3. הארכת מועדים;
  4. אישור פסק בורר.
  5. מתן סעדים של עיקול, עיכוב יציאה מן הארץ ומתן ערובה, כאשר לא הוגשה לביטול פסק הבוררות.
  • אלו סמכויות טכניות במהותן.
 36. ברשות בר"ע 30+30. שלושה חריגים: 
  1. רשם: בזכות לאותה ערכאה, תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
  2. החלטות ביה"ד לעבודה בענייני בוררות: בזכות, תוך 30 יום.
  3. החלטות בימ"ש לתביעות קטנות: לא ניתן לערער.
 37. דיני הסמכות הרגילים, לפי הסעד המבוקש.
 38.  
 39. בכל שלב בדיון, במסגרת עיכוב הליכים. בהסכמת הצדדים בלבד.
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44. בקשה לחידוש הליכים. תימסר גם הודעה בכתב לבעלי הדין האחרים ולמגשר.
 45.  
 46. בדרך של המרצת פתיחה על ידי אחד הצדדים או שניהם, לביהמ"ש בעל הסמכות העניינית והמקומית.
 47. רשאי לתת תוקף של פס"ד להסדר. רשאי לזמן הצדדים.
 48.  

 49. מוסכם: שניתן על יסוד הסכמת הצדדים. בית המשפט הוא "חותמת גומי". על דרך הפשרה: בית המשפט קובע מהי הפשרה הראויה.